جشنواره عکاسی-به مناسبت روز ملی صنعت چاپ 11شهریور ماه