چاپ بسته بندی گرافیک کاغذ و مقوا در Sepi Web
دومین جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات تهران