● آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات

ماده1ـ به منظور ساماندهي نظام پرداخت يارانه حوزه نشر و مطبوعات و اجراي بخشي از بند « ز» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اعتبار رديف پيش‌بيني شده به منظور حمايت از نشر كتاب و مطبوعات ...

1392/06/16

ادامه...

● آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

فصل اول ـ تعاریف . ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون تأسیـس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ب ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش ج ـ سازمان: ...

1392/06/16

ادامه...

● آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پیشنهاد شماره 11121/51/33496 مورخ 4/9/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی و به استناد بند ( ه ) ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی، آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ...

1392/06/16

ادامه...

● ایین نامه مواد سمی

ماده‌ 1: كليه‌ كارگاه‌هاي موجود و كارگاه‌هايي‌ كه‌ در آتيه‌ تاسيس‌ مي‌شوند بايد مقررات‌ عمومي‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ و بهداشت‌ كار را كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ مقرر مي‌شود طبق‌ ماده‌ 48 قانون‌ كار رعايت‌ نمايند. فصل‌ اول‌ - ساختمان‌ ماده‌ 2: ...

1392/06/16

ادامه...

● آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي

آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ «مصوب‌ جلسه‌ پانزدهم‌ كميته‌ مركزي‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور» كميته‌ مركزي‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور در جلسه‌ مورخ‌ 11/2/1379 خود بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ ...

1392/06/16

ادامه...

● آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی

آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران پيرو نامه شماره 14590 مورخ 15/12/72 و عطف به نامه شماره 17233/9 مورخ 19/12/72 در خصوص درج آيين نامه تاسيس ...

1392/06/16

ادامه...

● آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته

آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته 1371.09.01 - .28853ت435ه - 1371.09.24 - 154 &‌آیین دادرسی کیفری - تقسیمات کشوری و وظائف استانداران - سازمانهای دولتی - صنایع - گذرنامه - مدنی - مراجع اختصاصی - مطبوعات و ارتباط -‌جمعی‌نظام ...

1392/06/16

ادامه...

● آيين نامه تاسيس کانون آگهي و تبليغات

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران در جلسه مورخ 27/12/1358 بنا به پيشنهاد شماره 1031/45/6161 مورخ 18/7/1358 وزارت ارشاد ملی به استناد ماده 6 قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون های آگهی ...

1392/06/16

ادامه...

● آئین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی

شور و بحث لازم در جلسات مورخ 12 و 22 مرداد 36 و 30 شهریور 36 و 28 مهر 36 آئین نامه تأسیس چاپخانه ها و گراورسازی ها باستناد لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/34 باتفاق آراء و بشرح ذیل تنظیم میگردد : فصل اول - تعریف چاپخانه ماده 1 - چاپخانه ...

1392/06/16

ادامه...

● آشنایی با آیین‌نامه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب

آیین‌نامه «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در 16 ماده و 14 تبصره تصویب شده است. این آیین نامه در جلسه 660 مورخه 24 فروردین سال 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. متن کامل آیین‌نامه «اهداف،سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» به شرح زیر ...

1392/06/16

ادامه...

    
صفحه 1 از 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
رفتن به صفحه:   برو 

   

 

 

 

 

 

 

   
            
 
روزنامه رسمی کشور